Algemene Voorwaarden van Innovative Fresh

Artikel 1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: Innovative Fresh B.V., gevestigd te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34309331.

1.2. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon in wiens opdracht Opdrachtnemer diensten verricht.

1.3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten op grond waarvan Opdrachtnemer diensten uitvoert en op alle orders die door Opdrachtnemer worden aanvaard, met inbegrip van orders geplaatst via een webportal en telefonisch geplaatste orders.

2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke offertes en overeenkomsten tussen de partijen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. Het aanbod en alle offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om (delen van) opdrachten te weigeren.

3.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet.

3.4. Offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5. Mondelinge afspraken verbinden Opdrachtnemer slechts nadat en voor zover deze schriftelijk of per e-mail door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.6. De in een offerte of in een aanbod vermelde prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) op reguliere werktijden van 8:00 tot 18:00 uur en werkdagen van maandag tot en met vrijdag, tenzij anders is aangegeven. Zie artikel 8 voor eventuele van toepassing zijnde toeslagen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer (i) Opdrachtgever een offerte of overeenkomst heeft ondertekend en aan Opdrachtnemer heeft geretourneerd, (ii) een order door Opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail is aanvaard, of (iii) Opdrachtnemer overgaat tot uitvoering van een order.

4.2. De overeenkomst komt tot stand voor onbepaalde tijd, behalve indien een bepaalde tijd is afgesproken.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. De verbintenis van Opdrachtnemer betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

5.2. Opdrachtnemer bepaalt naar eigen inzicht de werkwijze, methode en apparatuur waarmee de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien Opdrachtnemer nadrukkelijke verzoeken of instructies van Opdrachtgever opvolgt, dan draagt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle gevolgen daarvan.

5.3. Opdrachtnemer is voor de uitvoering van de overeenkomst vrij om een medewerker naar keuze toe te wijzen en van medewerker te wisselen. Opdrachtnemer is tevens bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

5.4. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst samenwerkt met een door Opdrachtgever aangewezen derde partij, dan kan Opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever dient voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor een werkplek, waar Opdrachtnemer de overeenkomst kan uitvoeren, die voldoet aan de vereisten die de wet daaraan stelt. Deze werkplek dient te zijn voorzien van naar Nederlandse maatstaven gebruikelijke voorzieningen, waaronder begrepen elektriciteit, warmte, verlichting en water.

6.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer tijdig de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen en/of gebouwen wordt verleend.

6.3. Verricht Opdrachtnemer werkzaamheden op de locatie van Opdrachtgever, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer de gelegenheid te geven de werkzaamheden uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen en is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer, voor zover dat in het kader van het veilig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden nodig is, persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen.

6.4. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te informeren over eventuele gevaren die zich bij het uitvoeren van de overeenkomst kunnen voordoen.

6.5. Daar waar nodig kan Opdrachtnemer gebruik maken van de hulpverleningsorganisatie van Opdrachtgever.

6.6. Opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens verstrekken aan Opdrachtnemer en alle vereiste medewerking verlenen. Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, actualisatie en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien gegevens op enig moment niet (langer) juist, volledig, actueel en/of betrouwbaar zijn, dan zal Opdrachtgever onverwijld alle handelingen verrichten om dit te herstellen en Opdrachtnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren.

6.8. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. Is Opdrachtgever van mening dat de werkzaamheden niet correct zijn, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

6.10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, zoals de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

6.11. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan of onrechtmatig jegens Opdrachtnemer handelt, dan heeft Opdrachtnemer het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan Opdrachtgever in rekening te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 7. Tarieven en kosten

7.1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst worden de door Opdrachtgever verschuldigde tarieven bepaald; dit kan zijn op basis van een vooraf vastgestelde prijs of op basis van nacalculatie.

7.2. Opdrachtnemer is bevoegd om jaarlijks de tarieven aan te passen. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd om tussentijds de tarieven te wijzigen indien de functiewaardering, kosten en/of prijzen, waarop de tarieven gebaseerd zijn, daartoe aanleiding geven.

7.3. Kosten van derden, die volgens de overeenkomst door Opdrachtnemer worden gemaakt, worden apart in rekening gebracht.

7.4. Naast de tarieven genoemd in artikel 7.1, is Opdrachtgever bijkomende kosten verschuldigd. Dit zijn onder andere, maar niet beperkt tot, porto- en kopieerkosten, kosten van derden die redelijkerwijs zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst en door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte reiskosten.

7.5. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

7.6. Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van Opdrachtgever aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.7. Voor cursussen geldt tevens het volgende:

a. cursusgelden zijn vooraf verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en eventuele schade in rekening te brengen;

b. cursusprijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de overeenkomst prijsbepalende factoren, zoals materiaalkosten en lonen. Bij wijzigingen van een of meer van deze factoren is Opdrachtnemer gerechtigd om de prijzen daarop aan te passen. Als de prijsaanpassing binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst 10% of meer bedraagt, heeft de aanmelder/cursist het recht om de cursus te annuleren.

Artikel 8. Toeslagen

8.1. Indien detacheringswerkzaamheden worden uitgevoerd buiten de werktijden genoemd in artikel 3.6, gelden de volgende toeslagen:

a. Maandag t/m vrijdag buiten de werktijden opgenomen in artikel 3.6: 35%

b. Zaterdag: 50%

c. Zondag en feestdagen: 100%.

8.2. Indien er een niet vooraf gepland, dringend beroep wordt gedaan op Opdrachtnemer, bijvoorbeeld in geval van een calamiteit of spoed analyse, dan kan een additionele toeslag van 50% van toepassing zijn.

Artikel 9. Opleveringstermijn

Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een opleveringstermijn is overeengekomen, dan streeft Opdrachtnemer ernaar deze te halen. Opleveringstermijnen zijn evenwel niet bindend en nimmer fataal. Overschrijding van een opleveringstermijn kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en hieruit voortvloeiende vorderingen tot schadevergoeding door Opdrachtgever, of tot opschorting van enige verplichting door Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer.

Artikel 10. Facturatie en betaling

10.1. Opdrachtgever dient de van Opdrachtnemer ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

10.2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.3. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.

10.4. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat deze een voorschot betaalt of op andere wijze zekerheid stelt.

10.5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en de wettelijke handelsrente verhoogd met 3% per maand (waarbij perioden korter dan een maand als volledige maand worden aangemerkt) aan Opdrachtnemer verschuldigd. Daarnaast komen alle werkelijke kosten van invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) ten laste van Opdrachtgever.

10.6. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde kosten en rente en vervolgens tot voldoening van de opeisbare facturen die het langst open staan.

10.7. Opdrachtnemer is bevoegd afgifte van zaken op te schorten totdat alle openstaande facturen door Opdrachtgever zijn voldaan.

Artikel 11. Beëindiging en annulering

11.1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is tussentijds niet opzegbaar. Indien Opdrachtgever de overeenkomst toch tussendoor beëindigt, is hij verplicht de vergoeding op basis van de volledige looptijd van de overeenkomst, alsmede reeds gemaakte kosten in verband daarmee, te betalen.

11.2. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal drie maanden.

11.3. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of schadevergoedingsverplichting, hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in geval:

a. Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting uit de overeenkomst nakomt;

b. er gerede twijfel bestaat of Opdrachtgever in staat is om aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen;

c. faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van (het bedrijf van) Opdrachtgever.

11.4. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.5. Voor cursussen geldt tevens het volgende:

a. bij verhindering mag een collega de deelnemer vervangen;

b. annulering is schriftelijk of per e-mail mogelijk, tot twee weken voor aanvang van de cursus en tegen betaling van €100 administratiekosten (of €50 indien de cursus op een later tijdstip alsnog wordt gevolgd). Bij annulering of verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de cursus, is het volledige cursus bedrag verschuldigd;

c. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal deelnemers de cursusdatum te verzetten.

11.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van diens verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

11.7. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Meerwerk

12.1. Indien door additionele wensen van Opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, de werkzaamheden van Opdrachtnemer worden verzwaard, c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk. Opdrachtgever is de kosten van het meerwerk aan Opdrachtnemer verschuldigd. Opdrachtnemer zal deze kosten overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening brengen.

12.2. Opdrachtnemer kan niet verplicht worden gehoor te geven aan een verzoek van Opdrachtgever tot het uitvoeren van meerwerk.

12.3. Opdrachtgever aanvaardt dat een uitbreiding of wijziging van de overeenkomst kan leiden tot een verlenging van de opleveringstermijn.

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten over de werkzaamheden dient Opdrachtgever, op straffe van verval van rechten, binnen 14 werkdagen (behalve voor zover wettelijk een andere termijn is voorgeschreven) nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk of via e-mail aan Opdrachtnemer te melden. Daarbij geldt dat indien door Opdrachtnemer een advies wordt verstrekt, Opdrachtgever gehouden is om zich van de inhoud van het advies goed te vergewissen.

13.2. Indien Opdrachtnemer de klacht gegrond acht, zal Opdrachtnemer voor zover mogelijk en binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid de onregelmatigheden herstellen.

13.3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst indien Opdrachtnemer, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling (met inbegrip van een redelijke termijn voor nakoming), niet of niet tijdig handelt zoals dat van een redelijk vakbekwame opdrachtnemer mocht worden verwacht. Voor derden die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld is Opdrachtnemer op gelijke wijze aansprakelijk.

14.2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in de laatste drie maanden in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €10.000.

14.3. In het geval van een etiketbeoordeling is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor de desbetreffende etiketbeoordeling.

14.4. Indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, vertragingsschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie) is van vergoeding uitgesloten.

14.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of derden die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

14.6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer vervallen in ieder geval 1 jaar na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan daarvan.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de uitvoering of nakoming van de overeenkomst vertragen en/of verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, vertraging of staking van de toelevering van benodigde gegevens of inlichtingen door of namens Opdrachtgever en/of derden die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld en wijziging in regelgeving.

15.2. Indien Opdrachtnemer door overmacht verhinderd is op normale wijze diens verplichtingen na te komen, dan heeft Opdrachtnemer het recht, om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting is Opdrachtnemer bevoegd alsmede na het verstrijken van de drie maanden verplicht voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te kiezen.

15.3. Alle werkzaamheden die Opdrachtnemer tot aan de overmachtssituatie heeft uitgevoerd, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.4. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer diens verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten van rapporten, certificaten, adviezen, lesmaterialen en overige aan Opdrachtgever verstrekte documenten (waaronder begrepen middels computerverbindingen, middels telecommunicatiemiddelen uitgebrachte online rapportages of enig andere digitale weergave) berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever slechts toegestaan deze materialen aan derden bekend te maken of in gebruik te geven nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan en voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer heeft verkregen.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie afkomstig van de andere partij. Opdrachtgever verplicht zich verder om uitgebrachte analyses, adviezen en/of overige vertrouwelijke informatie (bijvoorbeeld over de werkwijze of apparatuur van Opdrachtnemer) niet ter kennis van derden te brengen.

17.2. Indien een partij - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (zoals de NVWA) te verstrekken en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij niet gehouden tot geheimhouding of schadevergoeding.

Artikel 18. Persoonsgegevens

18.1. Opdrachtnemer heeft het recht om persoonlijke of commerciële gegevens van Opdrachtgever op te slaan en te verwerken, ongeacht of deze gegevens rechtstreeks van Opdrachtgever of van een derde afkomstig zijn.

18.2. Opdrachtnemer zal redelijke inspanningen leveren om deze gegevens vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor Opdrachtgever deze heeft verstrekt.

18.3. Voor zover Opdrachtgever kan worden aangewezen als verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, zal Opdrachtnemer deze persoonsgegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

18.4. Opdrachtnemer zal passende veiligheidsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Artikel 19. Overneming van personeel (alleen van toepassing in geval van detachering of inlening van personeel)

19.1. Het is Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden tijdens de duur van de overeenkomst en binnen 2 jaar na het einde van de overeenkomst, werknemers van Opdrachtnemer (of van aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen, of van diens onderaannemers) in dienst te nemen of anderszins in te huren of te betrekken of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.

19.2. Bij overtreding van de voorgaande bepaling verbeurt Opdrachtnemer van Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete, zonder dat ingebrekestelling is vereist, van €100.000 vermeerderd met €1.000 voor elke dag of gedeelte van een dag dat de overtreding na ingebrekestelling voortduurt, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming of aanvullende schadevergoeding te vorderen.

19.3. In uitzonderlijke gevallen, en uitsluitend na schriftelijk akkoord vanuit een directielid van Opdrachtnemer, is overname van een werknemer bespreekbaar. Dit zal gaan tegen een vaste fee van € 50.000.

Artikel 20. Overdracht

20.1. Opdrachtgever zal geen rechten voortvloeiende uit de overeenkomst overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is.

General Terms and Conditions of Innovative Fresh

Artikel 1. Definitions

1.1. Contractor: Innovative Fresh B.V., established in Heemskerk and registered with the Chamber of Commerce under number 34309331.

1.2. Client: any natural or legal person on whose instructions Contractor provides services.

1.3. Agreement: the agreement between Contractor and the Client.

Artikel 2. General

2.1. These general terms and conditions apply to all offers and/or agreements on the basis of which Contractor performs services and to all orders accepted by the Contractor, including orders placed via a web portal and orders placed by telephone.

2.2. Deviations from these general terms and conditions are only valid if expressly agreed in writing or by e-mail.

2.3. Contractor expressly rejects the applicability of any general (purchasing) terms and conditions used by the Client.

2.4. If one or more provisions of these general terms and conditions are null or become voided, the remaining provisions remain fully applicable.

2.5. These general terms and conditions replace all previous oral or written offers and agreements between the parties.

Artikel 3. Offers

3.1. All offers made by Contractor are entirely without obligation. Contractor reserves the right to refuse (parts of) orders.

3.2. If the acceptance deviates (on minor points) from the offer, then Contractor is not bound by it. The agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance.

3.3. Apparent errors or mistakes in offers, agreements or e-mail messages from Contractor do not bind Contractor.

3.4. Offers, prices and rates do not automatically apply to future orders.

3.5. Verbal agreements only bind Contractor after and insofar as they have been confirmed in writing or by-email by Contractor.

3.6. The prices stated in an offer or quotation are based on performance of the agreement in the Netherlands (with the exception of the Waddeneilanden) during regular working hours from 8:00 am to 6:00 pm and working days from Monday to Friday, unless stated otherwise. See Article 8 for any applicable surcharges.

Artikel 4. Creation of the agreement

4.1. The agreement enters into force after (i) the Client has signed an offer or agreement and has returned it to Contractor, (ii) an order has been accepted by Contractor in writing, or (iii) Contractor proceeds to execute an order.

4.2. The agreement is concluded for an indefinite period of time, unless a definite period of time has been agreed.

Artikel 5. Performance of the agreement

5.1. Contractor’s commitment is a duty of effort and not a duty of result.

5.2. Contractor determines, at its own discretion, the procedure, working method and equipment with which the agreed work is to be carried out. If Contractor expressly follows the Client's requests or instructions, the Client bears the responsibility for this. The Client indemnifies Contractor against all consequences thereof.

5.3. Contractor is free to assign an employee of its choice for the performance of the agreement and to change employees. Contractor is also authorized to make use of third parties for the performance of the agreement.

5.4. If Contractor cooperates with a third party designated by the Client in the performance of the agreement, Contractor can never be held responsible for the acts and/or omissions of this third party.

Artikel 6. Obligations of the Client

6.1. The Client must, at its own expense and risk, provide a workplace that meets legal requirements where Contractor can perform the agreement. This workplace must include facilities customary according to Dutch standards, including electricity, heat, lighting and water.

6.2. The Client ensures that Contractor is granted timely access to land and/or buildings required for the performance of the work.

6.3. If Contractor performs work at the Client's location, the Client must give Contractor the opportunity to perform the work under circumstances that meet statutory (safety) requirements and the Client must provide Contractor with personal protective equipment to the extent necessary for the safe performance of the agreed work.

6.4. The Client must inform Contractor of any dangers that may arise during the performance of the agreement.

6.5. Where necessary, the Client may make use of the Client's emergency services.

6.6. The Client will provide Contractor with all information required for the performance of the agreement and will provide all required cooperation. The Client will also ensure that all information which Contractor indicates is necessary or which the Client should reasonably understand is necessary for the performance of the agreement, is provided to Contractor in a timely fashion. If the information required for the performance of the agreement is not provided to Contractor in a timely fashion, Contractor is entitled to suspend the performance of the agreement and/or charge the Client for the additional costs arising from the delay, at Customer's usual rates.

6.7. The Client guarantees the accuracy, completeness, updating and reliability of the information provided to Contractor, even if this information originates from third parties. If, at any time, information is not (or no longer) correct, complete, current and/or reliable, the Client will immediately take all steps to rectify this and inform Contractor as soon as possible.

6.8. The Client must inform Contractor without delay of any facts and circumstances that may be relevant in connection with the performance of the agreement.

6.9. The Client is responsible for checking the accuracy and completeness of the work performed by Contractor. If the Client is of the opinion that the work is not correct, the Client must inform Contractor as soon as possible.

6.10. The Client indemnifies Contractor against any claims from third parties, such as third parties engaged by Contractor, who suffer damage in connection with the performance of the agreement and which are attributable to the Client.

6.11. In the event that the Client fails to (fully or timely) fulfil its obligations towards Contractor, or acts unjustly towards Contractor, Contractor is entitled to charge the Client for costs and/or damages arising therefrom and to suspend its activities.

Artikel 7. Prices, rates and additional costs

7.1. Applicable rates payable by the Client are determined when the agreement enters into force; this may be on the basis of a predetermined price or on the basis of subsequent calculation.

7.2. Contractor is entitled to adjust the rates annually. Contractor is also entitled to change the rates in the interim if the performance evaluation, costs and/or prices on which the rates are based give cause to do so.

7.3. Costs of third parties used by Contractor in accordance with the agreement will be charged separately.

7.4. In addition to the rates mentioned in article 7.1, the Client owes additional costs. These include, but are not limited to, postage and photocopying costs, costs of third parties reasonably engaged for the performance of the agreement and travel expenses incurred by Contractor in the performance of the agreement.

7.5. All rates are exclusive of sales tax or other government levies, unless stated otherwise.

7.6. Waiting times and delays caused by unforeseen circumstances or by the Client’s failure to fulfil its obligations, if these lead to additional costs, will be charged to the Client.

7.7. Furthermore, the following applies to training courses:

a. course fees are due in advance. In the event of late payment, Contractor is entitled to dissolve the agreement and to charge any damages;

b. course prices are based on price determining factors at the time the agreement enters into force, such as costs of materials and wages. In the event one or more of these factors changes, Contractor is entitled to adjust the prices accordingly. If the price adjustment is 10% or more within three months after the agreement enters into force, the participant has the right to cancel the course.

Artikel 8. Surcharges

8.1. If secondment work is executed outside the working hours referred to in Article 3.6, the following surcharges apply:

a. Monday to Friday outside the working hours referred to in Article 3.6: 35%

b. Saturday: 50%

c. Sunday and holidays: 100%.

8.2. If an unscheduled, urgent call is made on the Contractor, for example in the event of an emergency or urgent analysis, an additional surcharge of 50% may apply.

Artikel 9. Deadlines

If a deadline is agreed between Contractor and the Client, Contractor will endeavor to meet this. However, deadlines are not binding and never fatal. Exceeding a deadline can never lead to any liability or a resulting obligation to pay damages by Contractor, or to the suspension of any obligation of the Client towards Contractor.

Artikel 10. Invoicing and payment

10.1. The Client must pay invoices received from Contractor within 14 days of the invoice date.

10.2. Objections to the amount of the invoices do not suspend the Client’s payment obligation.

10.3. Payment must be made without discount or set-off.

10.4. Contractor may at all times require an advance payment or other form of security from the Client.

10.5. If the Client fails to pay within the agreed payment term, the Client is in default without further notice being required and owes Contractor the statutory commercial interest plus 3% per month (whereby periods shorter than one month will be regarded as a full month). In addition, all actual costs of collection (both judicial and extrajudicial) will be borne by the Client.

10.6. Every payment made by the Client applies first to satisfying costs and interest owed and subsequently to due and payable invoices that have been outstanding for the longest period of time.

10.7. Contractor is entitled to suspend the delivery of goods until all outstanding invoices have been paid by the Client.

Artikel 11. Dissolution and cancellation

11.1. A fixed-term agreement cannot be terminated prematurely. If the Client nevertheless does so, it must pay the fees based on the full term of the agreement, as well as any costs already incurred in connection therewith.

11.2. An indefinite-term agreement can be terminated in writing or by e-mail with a notice period of at least three months.

11.3. Contractor has the right, without any notice of default, judicial intervention or compensation obligation, either to suspend the execution of the agreement until further notice, or to dissolve the agreement in whole or in part, in case:

a. Client does not properly or timely comply with any obligation arising from the agreement;

b. there is reasonable doubt as to whether the Client is able to fulfil his obligations under the agreement;

c. bankruptcy, suspension of payments, debt restructuring, closing down, liquidation or full or partial transfer of (the business of) the Client.

11.4. Contractor may furthermore dissolve the agreement if circumstances arise of such a nature that fulfilment of the agreement is impossible or can no longer be expected by standards of reasonableness and fairness, or if other circumstances arise of such a nature that the unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be expected.

11.5. Furthermore, the following applies to training courses:

a. if a participant cannot attend, he/she may be replaced by a colleague;

b. cancellation is possible in writing or by e-mail up to two weeks before the start of the course and against payment of €100 administration costs (or €50 if the course is taken at a later date). In case of cancellation or relocation within two weeks before the start of the course, the full course fee is due;

c. Contractor reserves the right to change the course date if the number of participants is too low.

11.6. If the agreement is dissolved, Contractor's claims against the Client shall become immediately due and payable. If Contractor suspends the fulfilment of its obligations, it retains its claims under the law and the agreement.

11.7. Contractor always retains the right to claim damages.

Artikel 12. Additional work

12.1. If as a result of additional verbal or written requests from the Client, Contractor 's work is increased or extended, this is regarded as additional work. The Client owes the costs of the additional work to Contractor. Contractor will charge these costs to the Client in accordance with the applicable rates.

12.2. Contractor cannot be required to comply with the Client's request to perform additional work.

12.3. Client accepts that an extension or modification of the agreement may lead to an extension of deadlines.

Artikel 13. Complaints

13.1. Under penalty of forfeiture of rights, the Client must notify Contractor of complaints in writing or by e-mail within 14 working days after the work to which the complaint relates was executed (except insofar a different period is prescribed by law). In connection therewith, if Contractor has provided an advice, the Client must properly ascertain the contents thereof.

13.2. If Contractor considers the complaint to be well-founded, Contractor will, to the extent possible and within the bounds of reasonableness and fairness, remedy the irregularities.

13.3. A complaint does not suspend the Client’s payment obligation.

Artikel 14. Liability and limitations

14.1. Contractor is only liable for shortcomings in the performance of the agreement if, despite a written notice of default (including a reasonable period for performance), Contractor does not act (timely) as could be expected of a reasonable competent professional contractor. Contractor is similarly liable for third parties engaged by Contractor in the performance of the agreement.

14.2. If Contractor is liable, such liability is limited to the amount paid out by Contractor's insurer. If the insurer does not pay out, Contractor’s liability is limited to the amount charged in the last three months by Contractor to the Client for the work to which the liability relates, up to a maximum of €10,000.

14.3. For label assessments, Contractor’s liability is limited to the amount charged by Contractor to the Client for such label assessment.

14.4. Indirect damages (such as consequential damages, loss of profit, lost sales, lost savings, reputational damage, damage from delays, imposed fines and damages due to business interruption) are excluded from compensation.

14.5. The limitations of liability included in these general terms and conditions do not apply if the damage is due to willful misconduct or gross negligence by Contractor or third parties engaged by Contractor in the performance of the agreement.

14.6. Claim rights and other rights of the Client against Contractor will in any event lapse 1 year after the day on which the Client became aware or could reasonably have become aware of their existence.

Artikel 15. Force majeure

15.1. Force majeure means: circumstances that delay and/or prevent the performance of the agreement and which cannot be attributed to Contractor. These include: fire, theft, acts of war, riots, strikes, sit-down strikes, business interruptions, war, emergency weather conditions, inaccessibility of the workplace, delays or strikes in the supply of necessary data or information by or on behalf of the Client and/or third parties engaged for the performance of the agreement and changes in regulations.

15.2. If Contractor is prevented by force majeure from fulfilling its obligations normally, Contractor is entitled, without judicial intervention, either to suspend the performance of the agreement for three months or to dissolve the agreement in whole or in part, without being obliged to pay damages. During the suspension and after the three-month period, Contractor is entitled to opt for performance or full or partial dissolution of the agreement.

15.3. All work carried out by Contractor up to the moment of force majeure will be charged to the Client.

15.4. The Client is also entitled to invoke force majeure if the circumstance preventing (further) performance occurs after the Client should have performed its obligation..

Artikel 16. Intellectual property rights

The intellectual and industrial property rights of reports, certificates, advice, teaching materials and other documents provided to the Client (including those issued by means of computer connections, online reports issued by means of telecommunication or any other digital representation) are vested exclusively in Contractor. The Client may only disclose these materials to third parties, or make them available for use, after the Client has fulfilled all its obligations towards Contractor and has obtained Contractor 's prior written consent.

Artikel 17. Confidentiality

17.1. Both parties undertake to maintain the confidentiality of all confidential information originating from the other party. Furthermore, the Client undertakes not to disclose to third parties any analyses, advice and/or other confidential information received (for example, regarding Contractor’s working methods or equipment).

17.2. If a party – pursuant to a statutory provision or a judicial decision - is required to provide confidential information to designated third parties (such as the NVWA) and cannot invoke a right of privilege, then that party is not obliged to maintain confidentiality or pay damages.

Artikel 18. Personal data

18.1. Contractor is entitled to store and process Client's personal or commercial data, regardless of whether this data originates directly from the Client or a third party.

18.2. Contractor will make reasonable efforts to keep this information confidential and to use it only for the purposes for which the Client has provided it.

18.3. To the extent that the Client can be designated as data controller within the meaning of the General Data Protection Regulation, Contractor will only process this personal data to the extent necessary for the performance of the agreement or to comply with a statutory obligation.

18.4. Contractor will take appropriate security measures to protect personal data against unauthorized access.

Artikel 19. Recruitment of personnel (only applicable in case of secondment or assignment of staff)

19.1. During the term of the agreement and within 2 years thereafter, the Client and its affiliated companies may not (i) employ, recruit or otherwise engage employees of Contractor, its affiliated companies, or its subcontractors, or (ii) conduct negotiations with those employees to that end, without Contractor’s prior written consent.

19.2. If the previous provision is breached, Contractor will forfeit from the Client an immediately payable penalty, without notice of default being required, of €100,000 plus €1,000 for each day or part of a day that the breach continues, without prejudice to Contractor's right to claim specific performance or additional damages.

19.3. In exceptional cases, and only with the written approval of a board member of Contractor, the hiring of an employee can be discussed. This will occur against a fixed fee of €50,000.

Artikel 20. Transfer

20.1. The Client will not transfer any rights arising from the agreement to third parties without Contractor 's prior written consent.

Artikel 21. Applicable law and competent court

21.1. Any agreement between Contractor and the Client is governed by Dutch law.

21.2. All disputes between the Client and Contractor which may arise as a result of or in connection with the agreement will be settled by the competent court in the district where Contractor has its registered office, to the exclusion of all others.